Spordiajaloo Klubi Alfred

MTÜ reg nr 80380258 | aadress: Lastekodu 24-11, Tallinn 10113, Eesti
Esimees: Jaak Valdre | Tel: +372 56 151 744 | jaakvaldre@gmail.com
Coop Pank, EE874204278627222604

MTÜ Spordiajaloo Klubi Alfred on Eesti Spordiajaloo Seltsi liige 1. jaanuarist 2022

Spordiajaloo Klubi Alfred on kantud Eesti spordiregistrisse 25.10.2022 spordiorganisatsioonide alamandmekogusse muu organisatsioonina Eesti Spordiajaloo Selts liikmena.

LOE lähemalt
,,Mind ajendas MTÜ-d Spordiajaloo Klubi Alfred looma eelkõige suur huvi spordiajaloo vastu. Spordiajaloolasena inspireerivad mind eelkõige Eesti Vabariigi algusaastad. Seda perioodi iseloomustavad vaimsus ja entusiastlik tegutsemine. Loomulikult kehtis see kõikide eluvaldkondade, ka spordi kohta. Need võidud ja rekordid, mis noil aastail sündisid, olid enamjaolt tahtejõu ja vaimustuse varal tehtud. Puudus igasugune riiklik toetus, kuid tahtmist oli meestel selle eest küllaga. Nimi Alfred viitab kahele meie spordi suurkujule, kahele esimesele – Alfred Neuland oli teatavasti Eesti Vabariigi esimene olümpiavõitja 1920. aastal Antwerpenis tõstmise kergekaalus. Kuid esimese tõstmise olümpiamedali (hõbeda) tõi Eestile Alfred Schmidt, hilisema nimega Ain Sillak. Tema võistles Antwerpenis tõstmise sulgkaalus. Sulgkaaluvõistlus lõpeb kergekaaluvõistlusest teatavasti varem.

Spordiajaloolasena inimese elulugu kokku pannes huvitab mind kõik selle inimesega seonduv – tema elu hällist hauani. Kalmistutel viibides olen täheldanud, et nii mõnegi endise sportlase haud on korrast ära, hauaplaadid deformeerunud. See asjaolu sai teiseks ajendiks MTÜ loomisel. Meie tööpõld on lai.

Spordiajaloo Klubi Alfred tegeleb ka unustusehõlma vajunud endiste sportlaste tutvustamise ja tunnustamisega. Ka selles vallas on palju tööd ära teha.
Usun, et meil jätkub jõudu ja tahet teha seda vajalikku tööd suure pühendumise ning energiaga.“

Jaak Valdre
 • Jaak Valdre
 • Esimees
 • +372 56 151 744
 • jaakvaldre[at]gmail.com
 • Taimu Viir
 • Liige
 • +372 56 802 042

I Üldsätted

 • 1. Mittetulundusühing nimetusega Spordiajaloo Klubi Alfred (edaspidi: Klubi) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
 • 2. Klubi asukohaks on Eesti Vabariik aadressiga Tallinn Lastekodu 24-11.
 • 3. Oma tegevuses juhindub Klubi Eesti Vabariigi seadusandlusest ja muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja Klubi organite otsustest.
 • 4. Klubi eesmärgiks on Eesti spordiajalooga seonduv tegevus.
 • 5. Eesmärgi saavutamiseks teostab Klubi:
 • a) Eesti spordile au ja kuulsust toonud sportlaste haudade heakorrastamist ja kaardistamist;
 • b) spordiajalooliste ürituste korraldamist;
 • c) spordiajaloo propageerimist meedia kaudu;
 • d) spordiajalooliste trükiste väljaandmist;
 • e) spordiajalooliste filmide tegemist.

II Klubi liikmeks vastuvõtmise ning Klubist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

 • 2.1. Klubi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada Klubi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
 • 2.2. Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab Klubi juhatus.
 • 2.3. Klubist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
 • 2.4. Klubi liikme võib Klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
 • a) ta ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu;
 • b) ta ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Klubi üldkoosolekul või Klubi poolt korraldatud üritusel;
 • c) ta töötab vastu Klubi eesmärkidele.
 • 2.5. Klubi liikme väljaarvamise otsustab Klubi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 1/2 juhatuse liikmetest.
 • 2.6. Klubi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul.

III Liikmete õigused ja kohustused

 • 3.1. Klubi liikmetel on õigus:
 • a) osaleda hääleõigusega Klubi üldkoosolekul;
 • b) olla valitud Klubi juhatuse liikmeks;
 • c) saada Klubi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Klubi tegevuse kohta
 • 3.2. Klubi liige on kohustatud:
 • a) järgima Klubi tegevuses osalemisel põhikirja ja Klubi juhatuse otsuseid;
 • b) tasuma määratud liikmemaksu;
 • c) teatama Klubi juhatusele oma kehtivad kontaktandmed;
 • d) tasuma Klubi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.
 • 3.3. Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib Klubi liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

IV Üldkoosolek

 • 4.1. Klubi kõrgeimaks organiks on Klubi üldkoosolek, millel iga Klubi liikmel on üks hääl.
 • 4.2. Klubi üldkoosoleku pädevuses on:
 • a) põhikirja muutmine;
 • b) eesmärgi muutmine;
 • c) juhatuse liikmete määramine;
 • d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Klubi esindaja määramine;
 • e) Klubile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
 • f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
 • 4.3. Klubi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
 • a) aastaaruande kinnitamiseks;
 • b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui Klubi huvid seda nõuavad;
 • 4.4. Üldkoooleku kokkukutsumiseks avaldab Klubi juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale seltsi liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.
 • 4.5. Üldkoosolek on otsustamisvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud üle poole Klubi liikmetest.
 • 4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Klubi liikmetest või nende esindajatest.

V Juhatus

 • 5.1. Klubi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 2 liiget.
 • 5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.
 • 5.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
 • 5.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 1 kord kuus.

VI Osakondade õigused ja kohustused

 • 6.1. Vähemalt 5 Klubi liiget võivad piirkondlikul alusel moodustada Klubi piirkondliku osakonna.
 • 6.2. Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kutsub kokku osakonna juhataja vastavalt vajadusele või vähemalt 1/10 osakonna liikmete kirjalikul nõudmisel. Osakonna koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse osakonna esimesel koosolekul.
 • 6.3. Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse 3 aastaks osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega.
 • 6.4. Osakonnale jääb 1/2 osakonda kuuluvate Klubi liikmete liikmemaksust.
 • 6.5. Osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal osakonna koosoleku poolt kehtestatud korras.
 • 6.6. Osakonnad on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande Klubi juhatusele 1 kuu jooksul peale Klubi majandusaasta lõppu.

VII Ühinemine, jagunemine, likvideerimine

 • 7.1. Klubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
 • 7.2. Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
 • 7.3. Klubi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
Käesolev põhikiri on kinnitatud 20.01.2015

Asutajad:

Jaak Valdre
Taimu Viir
Tänukiri Raasiku vallalt
ETL-i Meene

  2023



  2023. aastal toimunud üritused

 • Eduard Pütsepa 125. sünniaastapäevale pühendatud mälestusürituse korraldamine ning mälestuskivi ja infotahvli paigaldamine Võrumaal Lepassaare külas 21.10.2023
 • Alfred Schmidti / Ain Sillaku 125. sünniaastapäevale pühendatud mälestuspäeva korraldamine ja uue hauakivi avamine Tallinnas Rahumäe kalmistul 09.06.2023


 • 2022. aastal toimunud üritused

 • Eberhard Konrad Roman Vogdti 120. sünniaastapäevale pühendatud mälestusürituse korraldamine ja talle mälestuskivi ja infotahvli püstitamise organiseerimine Kohatus (Märjamaa vald) 16.07.2022


 • 2020. aastal toimunud üritused

 • Roman Steinbergi (Kivimägi) 120. sünniaastapäevale pühendatud mälestusürituse läbiviimine Tallinna Siselinna kalmistul (uue hauakivi avamine) ja kohvikus Kuusk Hernesto 10.07.2020
 • Ernst Brasche 147. sünniaastapäevale pühendatud mälestusürituse läbiviimine Tallinna Siselinna kalmistul (uue mälestustahvli avamine) ja kohvikus Kuusk Hernesto 27.11.2020


 • 2019. aastal toimunud üritused

 • Karl Kõivu 125. sünniaastapäevale pühendatud mälestuspäeva korraldamine Tallinnas Liiva kalmistul ja kohvikus Kuusk Hernesto 3.12.2019
 • Jaan Taltsile 75. sünnipäeva puhul Rahvusvahelise Tõstespordi Föderatsiooni auhinna IWF Outstanding Service Award üleandmine 19.05.2019
 • Vello Agori 125 mälestusüritus 20.02.2019 Vaata kutset


 • 2018. aastal toimunud üritused

 • Rudolf Tihase 125. sünniaastapäevale pühendatud mälestusürituse korraldamine ja talle mälestustahvli püstitamise organiseerimine Palupõhja Looduskoolis, 21.07.2018
 • Alfred Schmidti / Ain Sillaku 120. sünniaastapäevale pühendatud mälestuspäeva korraldamine ja talle mälestuskivi püstitamise oragniseerimine Maidlas (Saue vald), 15.06.2018


 • 2017. aastal toimunud üritused

 • Gustav Boesbergi 150. sünniaastapäevale pühendatud mälestuspäeva läbiviimine Tallinnas Siselinna kalmistul ja kohvikus Kuusk Hernesto (postmargi esitlus) 19.06.
 • Jaan Kikkase 125. sünniaastapäevale pühendatud mälestusürituse läbiviimine Tallinnas Liiva kalmistul (uue hauakivi avamine) ja Eesti Spordiseltsi Kalev majas (Eesti Posti tervikasja esitlus) 5.06.
 • Kaljo Raagi 125. sünniaastapäevale pühendatud mälestusürituse läbiviimine ja näituse ,,95 aastat tõstmise MM-ist Tallinnas" avamine Rahvusooperis Estonia 3.06.
 • Alfred Puusaagi 120. sünniaastapäevale pühendatud mälestuspäeva korraldamine Tartus Raadil 13.01.
 • Anton Raadiku 100. sünniaastapäeva puhul küünla asetamine hauale - 15.01


 • 2016. aastal toimunud üritused

 • DVD ,,Mälestuspäevad I 2015 - 2016" (Alfred Neuland, Arnold Luhaäär, Johannes Toom, Gustav Ernesaks) väljaandmine, detsember
 • Gustav Ernesaksa 120. sünniaastapäevale pühendatud mälestuspäeva korraldamine ja talle mälestustahvli püstitamise organiseerimine Kivilool: 30.07.2016.
 • Johannes Toomi 120. sünniaastapäevale pühendaud mälestuspäeva korraldamine Jõelähtmel: 22.07.2016.
 • Raskejõustiklaste mälestuspäeval tõstesportlaste haudade korrastamine: 05.06.2016.
 • Voldemar Noormäe maalinäituste edasine korraldamine
  • Narva Geneva Kultuurikeskuses 15.04.-01.05.2016.
  • Vändra raamatukogus 08.02-08.03.2016.


 • 2015. aastal toimunud üritused

 • Voldemar Noormäe 120. juubelile pühendatud näituse (kunst+sport) korraldamine: Pärnu Endla teatris
  27.07. - 12.08.2015.
 • Alfred Neulandi 120. sünniaastapäevale pühendatud mälestuspäev
  10.10.2015
  • 14.00 - 15.00 Mälestusteenistus Tallinna Metsakalmistul
  • 16.00 - 18.00 Ajaloopäev Eesti Spordiseltsi Kalev majas (Tallinn, Pärnu mnt 41)
 • Karl Utsarile 70. sünnipäeva puhul Rahvusvahelise Tõstespordi Föderatsiooni auhinna IWF Outstanding Service Award üleandmine.
 • Voldemar Noormäe 120. juubelile pühendatud näituse (kunst+sport) korraldamine: Tõrva kirik-kontsertsaalis
  12.09. - 07.11.2015
 • Arnold Luhaääre 110. sünniaastapäevale pühendatud mälestuspäev 20.11.2015
  • 13.00 - Hauakivi pidulik avamine Tallinna Metsakalmistul
  • 14.00 - 16.00 Eesti Posti tervikasja esitlus Pirita Sotsiaalkeskuses (Tallinn, Metsavahi tee 4)
 • Eduard Pütsep 125, LõunaLeht, 23.10.2023 LOE
 • Eberhard Konrad Roman Vogdti 120. sünniaastapäev LOE
 • Intervjuu: Jaak Valdre Eesti esimestest olümpiamedalitest KUULA
 • Alfred Schmidt/Ain Sillak 120, Saue Valdur, juuni 2018, LOE
 • Alfred Schmidt/Ain Sillak 120, Harju Elu, 15.06.2018, LOE
 • Alfred Puusaag 120, Supilinna Tirin aprill 2017, LOE
 • Gustav Ernesaks 120, Harju Elu. LOE
 • Johannes Toom 120, Harju Elu. LOE
 • Johannes Toom ja Gustav Ernesaks 120, Harju Elu. LOE
 • Raadiosaade 26.05.2015. KUULA
 • Voldemar Noormägi näitus Endlas. LOE
 • Gustav Ernesaks 120, Sõnumitooja. LOE
 • Narva Almanahh nr 3 (2016). LOE
 • Lugu Jaan Kikkasest, Taheva Häälekandja, märts 2017 LOE
-